PHP 7 také u nás. SSL certifikáty zdarma pro všechny webhostingové tarify.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Internet Partner s.r.o. pro poskytování služeb virtuálního serveru vydané v souladu §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb, dále jen "Všeobecné podmínky".

1. Upřesnění výkladu pojmů
1.1. Uživatelem se rozumí svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která na stránkách www.OnlineHosting.cz, www.internetpartner.cz nebo jiných náležející spol. Internet Partner s.r.o., objednala jednu nebo více nabízených služeb, případně jiným způsobem objednala poskytované služby.
1.2. Poskytovatelem se pro účely této smlouvy rozumí společnost Internet Partner s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17307 se sídlem: Škroupova 673, 500 02 Hradec Králové.
1.3. Systémem se rozumí všechny hardwarové i softwarové prostředky poskytovatele, které využívá k dosažení plnění smluvního vztahu.
1.4. Službami se rozumí činnosti uvedené v ustanovení č. 2 těchto všeobecných podmínek.
1.5. Internetovými stránkami poskytovatele se rozumí www stránky firmy Internet Partner s.r.o. přístupné na adrese www.Internetpartner.cz, jakož i specifické www stránky určené přímo pro žadatele nebo uživatele předmětných služeb, přístupné na adrese www.onlinehosting.cz.
2. Poskytované služby
2.1. Poskytovatel zajistí jménem uživatele registraci doménového jména u subjektů, které jsou doménové jméno oprávněni poskytnout. Uživatel se stává vlastníkem práv k doménovému jménu.
2.2. Poskytovatel zajistí na základě potvrzené objednávky uživatele (příp. smlouvy) provoz služeb, jejichž rozsah a specifikace je daná objednávkou uživatele (příp. smlouvou) a nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky.
2.3. Pro účely plnění poskytování služeb daných smlouvou náleží uživateli vyhrazení datového prostoru na internetovém serveru poskytovatele. Rozsah poskytovaného prostoru je daný nabídkou poskytovatele platnou ke dni uskutečnění objednávky služeb.
2.4. Za účelem přístupu k přidělenému datovému prostoru jsou uživateli poskytnuta příslušná přístupová práva.
2.5. Poskytovatel zajistí nepřetržitý přístup k virtuálnímu serveru zákazníka prostřednictvím protokolů "http" a "ftp" v případě webových služeb, jakož i k schránkám elektronické pošty prostřednictvím protokolů "pop", "smtp", "imap" v případě emailových služeb. Rozsah a charakter možnosti přístupu je závislý od rozsahu objednaných a jemu poskytovaných služeb.
2.6. Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring technického stavu datového prostoru objednatele (např. kontinuity souborů, neporušenosti dat apod.).
2.7. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící uživateli ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.
2.8. Poskytovatel se zavazuje pravidelně provádět zálohování dat umístěných v datovém prostoru uživatele.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého omezení poskytování služeb po dobu nezbytně nutnou pro "upgrade", údržbu, výměnu nebo opravu systému.
3.2. V případě, že poskytovatel zjistí na diskovém prostoru uživatele přítomnost "viru", či jiných škodlivých souborů, je oprávněn omezit přístup k diskovému prostoru komukoliv, a to po dobu nezbytně nutnou pro jeho odstranění.
3.3. Pokud je poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas uživatele informovat. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti uvedené v ustanovení č. 3.8, 4.10 a 5.4.
3.4. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru uživatele ani za činnosti, které jsou uživatelem prostřednictvím požitků jemu poskytnutých prováděny.
3.5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám vlivem přerušení poskytování služeb, včetně nároků ušlého zisku apod. v případě:
3.5.1. zásahu vyšší moci, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.)
3.5.2. skutečností uvedených v ustanovení 3.1, 3.8, 3.2, 3.6, 3.10 a 4.10.
3.6. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které uživatel šíří v rozporu se smluvními podmínkami
3.7. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním jiných povinností uživatele, vyplívajících z obecně platných předpisů.
3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení smluvních podmínek ze strany uživatele
3.9. Uživatel je povinen pro účely registrace doménového jména předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci doménového jména plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě chybných informací vzniklých.
3.10. Pokud není vzájemnou dohodou stanoveno jinak, uživatel nesmí:
3.10.1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému poskytovatele, než jemu vymezené, pohybovat se v jiných, než jemu zpřístupněných adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému.
3.10.2. využívat služeb poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.
3.10.3. využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných emailových zpráv (v odborné terminologii označované jako "spam").
3.10.4. bez souhlasu poskytovatele využívat služeb k ukládání nebo přenosu dat, která obsahují erotický nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální software, archivy souborů určených pro download, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.
3.10.5. provozovat v rámci svého virtuálního serveru činnosti možné v odborné terminologii charakterizovat jako "Chat", úložiště dat (cloud), vyjma tarifů pro to výslovně určených.
3.10.6. vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému poskytovatele.
3.10.7. vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo poskytovatele.
3.11. Uživatel je povinen chránit přístupová práva (hesla apod.) k systému poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je uživatel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.
3.13. Při nedodržení ustanovení 3.10 a 3.11 odpovídá uživatel za veškeré škody. které tím způsobí, včetně ušlého zisku
4. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady
4.1. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Výše úplaty je stanovena smluvně.
4.3. Úplata za příslušné platební období je splatná předem na základě účetního dokladu zaslaného poskytovatelem.
4.4. Stanovení délky platebního období je předmětem vzájemné dohody.
4.5. V závislosti na délce stanoveného platebního období může být uživateli poskytnuta sleva.
4.6. Podkladem pro stanovení výše úplaty, platebního období a případných slev je aktuální ceník služeb (nabídka). Ceník služeb je uživateli veřejně přístupný na internetových stránkách poskytovatele. Případné odchylky od tohoto ceníku jsou předmětem vzájemné dohody. Případné změny ceníku budou poskytovatelem oznámeny na předmětných internetových stránkách nejméně s dvouměsíčním předstihem.
4.7. Uživatel je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu.
4.8. Uhrazením úplaty se rozumí připsání platby na účet poskytovatele.
4.9. Uživatel nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany poskytovatele.
4.10. Při neuhrazení úplaty do data její splatnosti je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb.
4.11. Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení č. 4.10, je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a žádosti uživatele o obnovení poskytování služeb.
4.12. Pokud nebyla úplata uhrazena po dobu delší než 30 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek.
4.13. Za znovuobnovení poskytování služeb pozastavených z důvodu porušení smluvních podmínek může být uživateli účtována částka do výše 500,- Kč bez DPH.
4.14. V případě prodlení úhrady platby je poskytovatel oprávněn upomenout uživatele o existenci této skutečnosti písemnou, ústní nebo telefonickou formou nebo formou emailové či "sms" zprávy a účtovat částku 40,. Kč bez DPH za každou takovouto upomínku.
4.15. Za každý den prodlení v platbě úplaty je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli smluvní pokutu ve výši 0,5% dlužné částky.
4.16. Pokud uživatel poruší ustanovení č. 3.10 je poskytovatel oprávněn uplatnit kromě jiné náhrady způsobené škody jednorázovou penalizaci do výše 5 000,-Kč, jakož i vyžadovat úhradu za přenos dat, s porušením těchto ustanovení případně související, ve výši 1,- Kč za jeden přenesený gigabyte (GB).
4.17. V případě prodlení uživatele v úhradě platby je poskytovatel oprávněn tuto skutečnost zveřejnit.
4.18. Pokud je poskytovatel v prodlení s poskytováním svých služeb je uživatel oprávněn žádat vrácení části paušální ceny ve výši poměrné částky připadající na každý započatý den prodlení. Jiná náhrada (např. náhrada škody a ušlého zisku) nemůže být poskytnuta.
4.19. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je uživatel oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 7 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká.
4.20. Případné náklady spojené s registrací doménového jména, jakož i registrační poplatky hradí uživatel.
5. Smlouva a čas plnění smlouvy
5.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vchází v platnost a účinnost v případě:
5.1.1 stvrzení smlouvy podpisem obou smluvních stran.
5.1.2 stran poskytovatele stvrzené smlouvy, vydané na základě poskytovateli doručené a žadatelem stvrzené žádosti (návrhu, objednávky). Doručení podpisem stvrzených písemností je v tomto případě možné uskutečnit poštou, faxem, osobně, emailem.
5.1.3 pokud žadatel neprojeví do 14 dnů od doručení nesouhlas s poskytovatelem stvrzeným návrhem smlouvy, vyhotoveným na základě žádosti (návrhu, objednávky) včetně souhlasu s všeobecnými podmínkami stran žadatele uskutečněné elektronickou formou.
5.1.4 elektronickou formou podané žádosti (návrhu, objednávky) žadatele včetně odsouhlasení všeobecných podmínek a zaplacením prvního poplatku na základě účetního dokladu vystaveného poskytovatelem.
5.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí odstoupením od smlouvy, uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
5.3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany uživatele, konkrétně pak především v případech uvedených v ustanovení č. 3.10 a 4.11.
5.5. Skutečnosti uvedené v ustanovení č. 3.1, 3.8, 3.2, 3.5 a 3.6 se nepovažují za prodlení poskytovatele s plněním závazku.
6. Ochrana důvěrných informací
6.1. Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících dvou let od ukončení jeho platnosti. Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
6.1.1. informace veřejně dostupné
6.1.2. informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva
6.1.3. podmínky pro poskytování služby
6.1.4. informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.
6.2. Za prokázané porušení ustanovení 6.1. jednou ze smluvních stran této smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu skutečné škody takto vzniklé.
6.3. Poskytovatel není bez výslovného souhlasu uživatele oprávněn obsahově modifikovat jeho data ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policie, soud apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na porušování smluvního vztahu ze strany uživatele.
6.4. S osobními údaji žadatele je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je poskytovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro poskytovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených uživatelům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozesílání.
6.5. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby uživatel neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatele, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
6.6. Ochrana práv k nehmotným statkům
6.7. Uživatel je oprávněn využívat služeb včetně nehmotných statků spojených se službami pouze k účelů danému smlouvou. Právo není přenosné na třetí osoby.
6.8. Uživatel je povinen při své činnosti dle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům, která poskytovatel zajistil uživateli k užívání ve spojitosti se smlouvou.
7. Ustanovení společná a závěrečná
7.1. V případě opakovaného neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu, bude zásilka považována za doručenou třetím dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání. Zásilky se doručují na adresu uvedenou v podmínkách nebo smlouvě. případně na adresy, o nichž bude druhá strana informována na základě ustanovení č. 7.2
7.2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, E-mail, korespondenční adresa apod.).
7.3. Otázky smluvně neupravené se řídí občanským zákoníkem v jeho platném znění.
7.4. Případné odchylky od těchto všeobecných podmínek, musejí být učiněny písemnou formou.
7.5. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
7.6. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky jakkoliv měnit nebo upravovat. O této skutečnosti bude uživatel informován na veřejně přístupných internetových stránkách poskytovatele.
7.7. Pokud poskytovatel provede změnu nebo dodatek smlouvy bude o tom informovat uživatele. V případě, že uživatel neprojeví do 14 dnů písemně svůj nesouhlas, budou tyto změny nebo dodatky platné ve znění poskytovatele.
7.8. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.08.2014 a v plném rozsahu nahrazují jakékoli dříve vydané všeobecné podmínky vztahující se k předmětu smlouvy.

Proč webhosting od Online Hosting?

1.
Jeden z nejrychlejších webhostingů v CZ! Skvělé pro SEO - vyhledávače preferují rychlé stránky.
2.
Málo webů na stejné IP adrese = rychlejší indexace roboty Google, Seznam aj. - ideální pro SEO.
3.
Obrovské emailové schránky u všech tarifů.
4.
Stále aktuální technologie, např. nejnovější PHP.
4.
Při převodu stránek pomůžeme s přesunem.
5.
OpenSource (Wordpress, Joomla!, Drupal, Prestashop aj.) instalace na 1 kliknutí.
6.
Vyladíme hosting na míru vašemu webu.
7.
Přátelská tech. podpora :-)